วงจรอินเตอร์เฟส (Interface) สำหรับรีพีทเตอร์ที่นำมาเสนอนี้เป็นแบบทางเดียว ที่ใช้กับเครื่องชนิดโมบาย

  

สำหรับจุดสัญญาณ RX ของเครื่องวิทยุแต่ล่ะรุ่น แต่ล่ะยีห้อสามารถดูได้จากหน้าเวบ
  http://www.hs9dmc.com/echolink/rx_signal/index.htm