วงจรอินเตอร์เฟส (Interface) สำหรับรีพีทเตอร์ที่นำมาเสนอนี้เป็นแบบทางเดียว ที่ใช้กับเครื่องชนิดมือถือ

สำหรับจุดสัญญาณ RX ของเครื่องวิทยุแต่ล่ะรุ่น แต่ล่ะยีห้อสามารถดูได้จากหน้าเวบ
  http://www.hs9dmc.com/echolink/rx_signal/index.htm  

และหากต้องการนำไปใช้งานแบบสองทาง ก็ให้ทำวงจรแบบข้างบนขึ้นมาสองชุด
แล้วต่อสลับด้านกัน ก็จะได้เป็นรีพีทเตอร์แบบสองทางอย่างสมบูรณ์

ก้อนดำ ๆ ข้างบนคือวงจรอินเตอร์เฟสของรีพีทเตอร์ ไม่ต้องลงปรินท์ให้เสียเวลา

เป็นวงจรสองชุด เลยได้เป็นรีพีทเตอร์สองทางไปโดยปริยาย