ความเป็นมาของ Echolink ในภูมิภาคของประเทศไทย
( Echolink ภาค 2 )
  อ่านตอนที่แล้ว 

หลังจากที่ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (R.A.S.T.) ได้ทำการสรุปผลการทดลองในการอนุญาตให้ทดลองครั้งแรกเสนอไปยังกรมไปรษณีย์โทรเลข และได้ทำหนังสือขอต่อใบอนุญาต..

26 กันยายน 2546 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ อนุญาตให้ทำการทดลองใช้งานได้อีก 1 ปี (นับไปจนถึง 31 ตุลาคม 2547) โดยทางกรุงเทพฯ ได้เปิดทำการทดลองในนามสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (R.A.S.T.) ใช้นามเรียกขาน HS0AC และทางภูมิภาคเมื่อได้ทราบข่าวการอนุญาตทดลองครั้งใหม่ก็ได้มีการเปิดใช้งาน echolink อีกครั้งหนึ่ง โดยการอนุญาตครั้งนี้ทางกรมฯ ได้กำหนดความถี่ที่ให้ใช้กับกิจกรรมพิเศษ ในการออกอากาศ

เหตุการณ์ในพื้นที่ภูมิภาคสงขลา

     โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2546 ทาง HS9DMC-L ได้ทำการออกอากาศครั้งใหม่ (โดยถือวิสาสะ) ตามหนังสืออนุญาตที่ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (R.A.S.T.)ได้รับอนุญาตมา ...  และแล้วเมื่อคืนวันเดียวกัน HS9DMC ก็ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 4 สงขลาว่าให้ทำการขออนุญาตทดลองต่อกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อน โดยขอในนามชมรมหรือสมาคม

คืนนั้น HS9DMC จึงได้ ปิดสถานี Link เอาไว้ก่อน แต่ในช่วงนี้ก็มีหลายสถานีที่เปิดเป็นสถานี Link อยู่
เพราะคงจะไม่ได้รับแจ้งข่าว

10 ตุลาคม 2546 ทาง HS9DMC ได้ปรึกษากับท่าน ผ.อ.อดิเรก วีระกิจ (ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าฟังเขต 4 สงขลา ขณะนั้น) ท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข... จากนั้นทาง  HS9DMC ได้แจ้งไปยังสมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา (เป็นสมาคมที่ HS9DMC เป็นสมาชิกอยู่) เพื่อทำหนังสือขออนุญาตทำการทดลองกับกรมไปรษณีย์โทรเลข ตามคำแนะนำของท่าน ผ.อ.อดิเรก วีระกิจ  ขณะเดียวกันทาง HS9DMC ก็ได้แจ้งไปยัง HS8GLR และ HS9MAA (เพราะอยู่ใกล้กัน) เพื่อทำหนังสือขออนุญาตทำการทดลองไปยังกรมไปรษณีย์โทรเลขด้วยเช่นกัน (สำหรับสถานีของเพื่อนสมาชิกท่านอื่น ๆ ผมไม่ทราบครับ)...
     - วันที่ 13 ตุลาคม 2546 ทาง สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา (S.A.S.S.) ได้ทำหนังสือ เลขที่ ส.ว.ส.สข.18 / 2546  เสนอไปยังกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อขออนุญาตทำการทดลองติดต่อสื่อสารผ่านระบบเชื่อมโยง Internet 
     - เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลาได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ ทก.0304 (ถว.1) / 7465 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 อนุญาตให้สมาคมฯ ทำการทดลองติดต่อสื่อสารผ่านระบบเชื่อมโยง Internet ได้เป็นเวลา 1 ปี (จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547)  

HS8GLR ก็ได้ทำหนังสือขออนุญาตทดลองฯ ไปยังกรมไปรษณีย์โทรเลข ด้วยเช่นกัน และก็ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทดลองแล้วด้วย โดย HS8GLR ได้รับอนุญาตในนามของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 (ให้ทดลองเป็นเวลา 1 ปี)

HS9MAA ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขให้ทดลอง ในนามของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 (ให้ทดลองเป็นเวลา 1 ปี)

HS9CZE และ HS9DIH ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขให้ทดลอง ในนามของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2546 (ให้ทดลองเป็นเวลา 1 ปี)

24 มิถุนายน 2547 ฝ่ายกิจการวิทยุสมัครเล่น กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศ Echolink ได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อกรมไปรษณีย์โทรเลขอีกต่อไป (รายละเอียดอ่านด้านล่างครับ)

เรื่อง  การขออนุญาตทดลองติดต่อสื่อสารผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ถึง  สมาคม/ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป

      กรมไปรษณีย์โทรเลขได้อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้ว หากมีความประสงค์จะทำการทดลองติดต่อสื่อสารผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ในช่องความถี่วิทยุ
145.5000 - 145.6125 MHz และ 145.7250 - 145.8000 MHz ที่กำหนดให้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น ตามข้อ 1.4 และข้อ 3.2 ของประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 สามารถที่จะทำการทดลองดังกล่าว โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อกรมไปรษณีย์โทรเลข แต่อย่างใด (เดิมต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป เฉพาะสมาคม/ชมรมฯ) ทั้งนี้ หากการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าว ก่อให้เกิดการรบกวนกับข่ายสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นหรือข่ายสื่อสารอื่น ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว จะต้องแก้ไขหรือระงับการใช้ความถี่วิทยุนั้นทันที

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายกิจการวิทยุสมัครเล่น
   24 มิถุนายน 2547


ขณะนี้ประเทศไทยมีนักวิทยุสมัครเล่นที่เปิดใช้งานโปรแกรม Echolink เพิ่มขึ้นทั้งเป็น USER และเป็นสถานี Link ซึ่งท่านสามารถเปิดดูรายชื่อทั้งหมดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
      รายชื่อสถานี USER 
      รายชื่อสถานี Link


- - - เนื้อหาเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อไปครับ - - -

HS9DMC เรียบเรียง