04-4-2. การเริ่มใช้งานโปรแกรม
หลังจากที่เราได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว


การปรับระดับความดังของเสียงที่เรารับมาจากคู่สถานีกรุณาดูที่ข้อ  6 การปรับความดังของลำโพง และการปรับระดับเสียงที่เราพูดส่งไปยังคู่สถานี (ปรับเกนไมค์) กรุณาดูข้อ 7 การปรับเกนไมค์
 (หมายเหตุ ไมค์ที่ใช้ควรเป็นไมค์สำหรับคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้นเสียงจะเบามาก)