คำสั่งพิเศษสำหรับห้องสนทนา *THAILAND*
( Copy only from http://61.19.248.77/~e20wtd/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18 )


ห้องสนทนา *THAILAND* ได้ติดตั้ง คำสั้งพิเศษสำหรับใช้ในการควบคุม ใว้หลายคำสั่ง
ผู้ที่สามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ ได้นั้นไม่ต้อง เป็นผู้ใช้งานพิเศษ เป็น ผู้บริหารห้องสนทนา ก็สามารถใช้งานได้

วิธีคำสั่งพิเศษต่าง ๆ ใช้งานดังนี้

พิมพ์เครื่องหมายจุด "." หน้าคำสั่ง ก่อนเสมอ เช่น .time ( จุด time ) แล้วกด ปุ่ม Send
ความคำอธิบายคำสั่งต่าง ๆ รูปแบบคำสั่ง เช่น
.cb [callsign] ในวงเล็บ [callsign] หมายถึงให้ใส่ callsign ของเพื่อน ที่มีผลต่อคำสั่ง เช่น .cb HS1GAB

1.คำสั่ง call back เป็นคำสั่งที่สามารถดึงเพื่อนจากนอกห้อง เข้ามาใน conference *THAILAND*
วิธีพิมพ์ .cb [callsign]
ตัวอย่าง .cb HS1GAB

2.คำสั่ง kill signal เป็นคำสั่ง ปิดเสียงเข้า conference *THAILAND* โดยมีการหน่วงเวลา 5 นาที
วิธีพิมพ์ .ks
คำสั่งนี้ไม่ต้อง ใส่ callsign ตามหลัง แต่ คำสั่งนี้จะตรวจจับ สัญญาณผู้ที่กำลัง กดคีย์อยู่ในขณะนั้นเองโดยอัตโนมัติ

3.คำสั่ง QRM เป็นคำสั่งปิดเสียง เหมือนคำสั่ง .ks แต่สามารถระบุเวลาการหน่วงเป็นนาทีได้
วิธีพิมพ์ .qrm [นาที]
ตัวอย่าง .qrm 20 หมายถึงปิดเสียงเป็นเวลา 20 นาที

แต่ จะมีการจำกัด นาทีสูงสุดเอาใว้ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้

ช่วง 05:00 ถึง 24:00 สามาถ กำหนด เวลาปิดเสียงสูงสุด ได้ 20 นาที หากใส่เกิน 20 นาทีจะแปลความหมายเป็น 20 นาที เช่น .qrm 30000 จะหมายถึง .qrm 20 นาทีเท่านั้น

ช่วงเวลา 00:00 ถึง 05:00 จะพิมพ์ค่าสูงสุดได้ 240 นาที แต่ช่วงเวลานี้ ทุกๆ นาทีที่เพิ่มขึ้น โปรแกรมจะลดเวลานาทีสูงสุด ลง 1 นาที เช่นที่เวลา 00:02 ค่า 240 จะลดลง 2 นาที เป็น 238 นาทีเองโดยอัดตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ที่ เวลา 00:30 น. ถ่าพิมพ์ .qrm 30000 จะตีความหมาย เป็น .qrm 210 เป็นต้น

4.คำสั้ง kill signal undo เป็นคำสั่ง เปิดเสียงให้เพื่อน กลับมาใช้งานได้ปกติ

วิธีพิมพ์ .ku [CallsignCallsign-L-R]
ตัวอย่าง หากเราต้องการให้เพื่อน ที่ถูกปิดเสียงใว้ก่อนหน้า กลับมาใช้งานได้ปกติ
พิมพ์ .ku HS1GAB-L

5.คำสั้ง time เป็นคำสั่งแสดงเวลาปุจจุบันในประเทศไทย

วิธีพิมพ์ .time

6. คำสั่ง .k1 .k2 .k3 ( requested by HS9DEK ) 10 / 10 /2007
มิ้ว ผู้ที่กำลังส่งสัญญาณ ( QSO )
.k1 มิ้ว 1 นาที
.k2 มิ้ว 2 นาที
.k3 มิ้ว 3 นาที

เขียนโดย HS1GAB