ปัญหาเรื่องสัญญาณขาด ๆ หาย ๆ ขณะติดต่อสนทนากัน

    ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นในระบบ Internet ด้วยโปรแกรม Echolink บางครั้งเกิดปัญหาเรื่อง เสียงของคู่สถานีขาด ๆ หาย ๆ ไป ทั่งที่หน้าจอยังโชว์ว่ายัง Connect กันได้อยู่ เรามาดูกันน่ะครับว่าปัญหานี้มันเกิดมาจากไหน

    จากภาพที่ 11-1 เป็นการติดต่อกันระหว่างสถานี Echolink B กับสถานี Echolink D เพียงสองสถานี ซึ่งทั้งสองสถานีอาจใช้อินเตอร์เน็ตชั่วโมงเล่นผ่านสายโทรศัพท์บ้านโดยตรง หรือใช้อินเตอร์เน็ตวงจรเช่าความเร็วสูง (ADSL , Lead Line) ก็ได้

    การติดต่อแบบนี้หน้าจอของทั้งสองสถานี จะแจ้งว่า 1 Station Connect  ตามที่สังเกตุมาพบว่าการติดต่อแบบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเสียงขาด ๆ หาย ๆ ของคู่สถานี ทั้งนี้เพราะว่าในเส้นทางการจราจรในสายโทรศัพท์ที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตไม่หนาแน่น

    ยกเว้นเสียจากว่าสถานีที่ใช้เส้นทางอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำอยู่แล้ว (ใช้สายโทรศัพท์บ้าน) ยังมาใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจาก Echolink เช่นใช้ MSN , เปิด Email , เปิดเวบไซด์ , ICQ , QQ , ฯ  ร่วมในคราวเดียวกันซึ่งการใช้งานร่วมกับ Echolink จะทำให้เกิดการแย่งเส้นทางการจราจรบนอินเตอร์เน็ตขึ้น เป็นผลให้ต้องมีการเฉลี่ยกันใช้เส้นทาง ผลที่ตามมาก็คือ จะทำให้เสียงที่เราส่งหรือรับมาจากคู่สถานี มีอาการขาด ๆ หาย ๆ ไปเป็นช่วง ๆ ได้ .../

    จากภาพที่ 11-2 เป็นการติดต่อสนทนาร่วมกันหลาย ๆ สถานี จากภาพจะเห็นว่าขณะนี้สถานี C ถูก connect จากสถานี A , B และ D พร้อมกันทั้ง 3 สถานี การ connect แบบนี้ผมขอเรียกว่าการ connect แบบมีสถานีกลาง (จากภาพคือสถานี C) การ connect แบบนี้จะทำให้สถานี A , B , C และ D สามารถพูดคุยกันได้ นั้นหมายถึงเมื่อสถานีใดสถานีหนึ่งพูด สถานีที่เหลือทั้ง 3 สถานีก็จะได้ยินเสียงพร้อม ๆ กันไป

   ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในลักษณะการติดต่อแบบนี้คือ จะเห็นว่าตอนนี้ทั้ง 3 สถานีต่อไปยังสถานี C เพียงสถานีเดียว ฉะนั้นการวิ่งของข้อมูลในเส้นทางจราจรอินเตอร์เน็ตของสถานี C จะหนาแน่นมาก ถ้าหากว่าลักษณะการต่ออินเตอร์เน็ตหรือเส้นทางอินเตอร์เน็ตที่สถานี C ใช้อยู่นั้นไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้ (เช่นใช้สายโทรศัพท์บ้านต่อเข้าอินเตอร์เน็ต ซึ่งความเร็วจะถูกจำกัดเพียง 33.6 Kbit)  ก็จะทำใหสัญญาณเสียงที่ได้ยิน เกิดอาการขาด ๆ หาย ๆ เป็นช่วง ๆ แน่นอน    และหากว่าสถานี C ยังใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างอื่นร่วมด้วยยิ่งทำให้การจราจรของข้อมูลอินเตอร์เน็ตในสายโทรศัพท์ของสถานี C ยิ่งหนาแน่นเข้าไปอีก  ดังนั้นคู่สถานีอาจไม่สามารถรับฟังเสียงจากสถานีใดได้เลย  ถึงแม้ว่าขณะนั้นที่สถานี A , B และ C ไม่มีการหนาแน่นของเส้นทางจราจรอินเตอร์เน็ตก็ตาม  แต่ทั้ง 3 สถานก็จะพลอยได้รับอนิสงค์จากสถานี C ไปด้วย (คือจะได้รับสัญญาณเสียงขาดหายเป็นช่วง ๆ )

   การแก้ปัญหาในกรณีนี้สามารถทำได้หลายวิธี

1. สถานีกลางในการติดต่อ (จากภาพที่ 11-2 คือสถานี C ) ควรจะมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (เช่น ADSL หรือ วงจรเช่า LeadLine ) สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อระบบเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

2. สถานีที่ใช้สายโทรศัพท์บ้านในการเล่นอินเตอร์เน็ตพยายามอย่าทำหน้าที่เป็นสถานีกลาง และควรกำหนด Limit Station Connected ไว้ที่จำนวนน้อย ๆ  เพืยง 1 หรือ 2 สถานีก็พอ

3. ใช้การ Connect แบบวนลูบ ตามภาพข้างล่าง คือ A connect D , D connect C , C connect B และอาจจะให้  B connect A อีกก็ได้ (แต่ต้องพิจารณาให้ดี มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเสียง Echo ขึ้นในระบบได้)    ซึ่งแบบนี้แต่ล่ะสถานีจะรับ connect สูงสุดเพียง 2 สถานีเท่านั้นเอง  แต่สามารถคุยได้ถึง 4 สถานีพร้อม ๆ กัน ฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถลดปริมาณการวิ่งของข้อมูลในเส้นทางจราจรอินเตอร์เน็ตของแต่ล่ะสถานีลงได้

4. ปัจจุบันได้มีสถานี Conference ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของ Echolink เพื่อจะได้ทำหน้าที่เป็นสถานีกลางไว้ให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปลิ้งค์ได้หลาย ๆ สถานีพร้อม ๆ กัน ซึ่งสถานี conference ที่เป็นของคนไทย ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลาย Conference เช่น Conference *THAILAND* , Conference *BANGKOK*  , Conference *HAMTHAI*  , Conference *145MHz*   ซึ่งสถานี Conference เหล่านี้ได้เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ดังนั้นจึงสามารถรองรับการ connect จากเพื่อน ๆ สมาชิกได้หลาย ๆ สถานีพร้อม ๆ กัน โดยไม่มีการสะดุดของเสียงในระบบ..

ภาพตัวอย่าง การหา Conference *THAILAND*

ภาพตัวอย่าง การหา Conference *THAILAND*


    ฉะนั้นแนะนำว่าให้สถานี echolink ต่าง ๆ ได้ไป connect กับสถานี Conference เหล่านี้  เพื่อร่วมสนทนากับเพื่อนสมาชิก echolink ที่เป็นคนไทยด้วยกัน(ส่วนใหญ่) หรือจะสนทนากับเพื่อนสมาชิกทาง RF ในความถี่ที่มีการลิ้งค์ด้วยสถานีลิ้งค์ echolink ก็ตาม...

 

   <<< มีข้อเสนอแนะอื่นใด กรุณา mail มาน่ะครับ อย่าได้เกรงใจ >>>