วิธียกเลิกการ อนุญาตคอนเฟอร์เรนช์ (Allow Conferrent)
หรือ วิธียกเลิกการ เชื่อมสองคอนเฟอร์เรนช์ ในห้องสนทนา
( เราเรียกกันว่าการปิดท้าย )