๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

การต่อสายสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ APRS

  1. การต่อสัญญาณจาก EzTNC เข้ากับเครื่องวิทยุ Icom IC-V8000 และ IC-2200 [๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔]

  2. การต่อสัญญาณจาก EzTNC เข้ากับเครื่องวิทยุ Motorola GM300  [๑๘ กันยายน ๒๕๕๔]

  3. การต่อสัญญาณจาก WRT54G เข้ากับ TTL<>RS232 เข้ากับ EzTNC เข้ากับ เครื่องวิทยุสื่อสาร (สถานี I-Gate) [๒๐ กันยายน ๒๕๕๔]

  4. การต่อสัญญาณจาก EzTrack เข้ากับเครื่องวิทยุสื่อสาร  [๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔]

  5. การต่อสัญญาณจาก Tracker Open Track Plus (OT+) เข้ากับเครื่องวิทยุ Alinco DR-135  [๐๔ ธันวาคม ๒๕๕๔]

  6. การต่อสัญญาณจาก nTNC Module เข้ากับ WRT54GL (เพื่อทำให้เป็นสถานี I-Gate)  [๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕]

  7. การต่อสัญญาณจาก nTNC Module เข้ากับ Raspberry Pi (เพื่อทำให้เป็นสถานี I-Gate)  [๒๔ มกราคม ๒๕๕๘]

  8. การต่อสัญญาณจาก nTNC Tracker เข้ากับ Raspberry Pi (เพื่อทำให้เป็นสถานี I-Gate)  [๐๙ มีนาคม ๒๕๕๘]

  9. การต่อสัญญาณจาก nTNC Module เข้ากับ MR3020 (เพื่อทำให้เป็นสถานี I-Gate)  [ภาพจากท่าน HS5TQA]